Regulamin korzystania z serwisu parowoz.pl


§ 1 Definicje

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, pełnoletnia (która ukończyła 18 lat), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 11 KC), a wskutek tego możliwość samodzielnego zawierania umów, korzystająca z darmowych zasobów portalu lub po rejestracji posiadająca możliwość zamieszczania anansów towarzyskich, ofert pracy i komentarzy.
 2. Komentarz – osobista wypowiedź; ocena wystawiona przez Użytkownika.
 3. Anons towarzyski – ogłoszenie płatne na zasadach określonych w Regulaminie, zamieszczone w serwisie przez osobę uprawnioną, zawierające dane, zdjęcia, filmy dotyczące w/w osoby.
 4. Oferta pracy – ogłoszenie płatne umieszczone w serwisie przez Użytkownika, oferujące wykonywanie uług lub zapotrzebowanie na usługi.
 5. Administrator - osoba upoważniona przez właściciela do dokonywania wszelkich zmian w serwisie.
 6. Właściciel – firma Sterta.pl Jarosław Krawczyk, z siedzibą w Olsztynie, 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43a, numer ewidencji podatkowej NIP 582-117-20-35.
 7. Serwis – Serwis internetowy parowoz.pl dostępny pod adresem http://parowoz.pl
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisie, stanowiący po jego akceptacji umowę pomiędzy stronami na świadczenie usług elektronicznych na odległość.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest portalem ogłoszeń towarzyskich, przeglądanie Serwisu, anansów towarzyskich, zdjęć i ofert pracy jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 2. Zamieszczanie w serwisie anonsów towarzyskich, zdjęć i ofert pracy wymaga rejestracji w Serwisie.
 3. Procedura rejestracji odbywa się poprzez wejście do panelu "Moje konto" i wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://parowoz.pl/zarejestruj.html
 4. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje automatycznie link aktywacyjny przesłany drogą mailową na podany przy rejestracji adres umożliwiający dostęp do wszystkich usług serwisu, na co wyraża on zgodę
 5. Warunkiem rejestracji jest złożenie oświadczenia o posiadaniu prawa autorskie lub też prawa do publikacji zamieszczanych materiałów, a także, iż świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC, oświadczenie o ukończeniu 18 roku życia oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Sterta.pl nie posiada dostępu do danych osobowych Użytkowników i nie ma możliwosci identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem numeru telefonu. Jeśli Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu poda Właścicielowi dane osobowe, dane te będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
 7. Dane kontaktowe przekazane w formularzu rejestracyjnym są dostępne dla wszystkich przeglądających anonse
 8. Oferty pracy i anonse towarzyskie zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w świetle przepisów KC oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 9. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania w panelu użytkownika lub poprzez formularz kontaktowy na stronie http://parowoz.pl/kontakt.html

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Minimalnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi użytkownikowi korzystanie z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, programu służącego do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka, a także dla zarejestrowanych użytkowaników program i konto poczty elektronicznej (email).
 2. Anonse towarzyskie i oferty pracy są ogłoszeniami płatnymi.
 3. Anonse towarzyskie i oferty pracy pojawiają się w serwisie po zmoderowaniu ich przez Administratora.
 4. Użytkownik zamieszczając materiały oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
 5. Użytkownik zamieszczając materiały na łamach serwisu upoważnia do publikacji i wykorzystania tychże materiałów na stronach Sterta.pl.
 6. Ogłoszenia naruszające prawo polskie, postanowienia niniejszego regulaminu lub w innej formie działające na szkodę Serwisie oraz innych Użytkowników nie będą zamieszczane, lub będą usuwane przez Administratora. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony przez administratora Serwisie na adres elektroniczny podany przy rejestracji, na co wyraża zgodę
 7. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami, zarejestrowany użytkownik akceptując regulamin w procedurze rejestracyjnej i udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w tym o chrakterze erotycznym.
 8. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Sterta.pl za:
  1. treść materiałów i komentarzy zamieszczanych przez użytkowników Serwisu,
  2. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisie w ramach Serwisie przez inne aniżeli Sterta.pl, podmioty,
  3. utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisie,
  4. niedostępność Serwisie z przyczyn leżących po stronie innych – a niżeli Sterta.pl – podmiotów,
  5. skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień użytkownika do korzystania z usług Serwisie,
  6. przerwy w dostępie do Serwisie, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisie, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisie, powstałe z przyczyn niezależnych od Sterta.pl, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Sterta.pl lub zgłoszenia przez osoby trzecie, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, Komentarzy niezgodnych z postanowieniami prawa polskiego, Regulaminu, Sterta.pl jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia Materiałów i Komentarzy zamieszczonych przez użytkownika.
 10. Sterta.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w serwisie oraz w regulaminie jego funkcjonowania w szczególności do zmian dotyczących funkcjonalności Serwisu.
 11. O wprowadzonych zmianach w regulaminie zarejestrowany użytkownik będzie informowany drogą elektroniczną na adres e-mile podany przez niego w formularzu rejestracyjnym. Informacja zawierać będzie zmiany wprowadzone w regulaminie i jego tekst jednolity.
 12. Sterta.pl może odmówić zamieszczenia anonsu lub emisji materiałów w przypadku gdy są słabej jakości (jeden z wymiarów zdjęcia jest mniejszy niż 350px)lub zostały znacząco zmodyfikowane przez obróbkę cyfrową, powiadamiając o tym Użytkownika.
 13. Użytkownik nie może umieszczać i wykorzystywać w serwisie treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Warunki rezygnacji z usług Serwisie

 1. Korzystanie z konta w Serwisie jest bezterminowe, użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dostępu do Serwisu i jego usług w dowolnym terminie przez złożenie dyspozycji z podaniem danych go identyfikujących, loginu i hasła i przesłanie na adres kontaktowy serwisu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, o ile nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 3. Usunięcie przez Sterta.pl na wniosek użytkownika danych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, że dalsze kożystanie z płatnych usług Serwisie staje się technicznie niemożliwe i jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może kierować do Administratora Serwisu wszelkie pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów stwierdzonych w Serwisie za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie http://parowoz.pl/kontakt.html
 2. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Serwis.
 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją